ตัวอย่างเอกสาร

รูปโปรไฟล์

ลักษณะของรูปโปรไฟล์ที่ดี

รูปโปรไฟล์ที่ดี ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • รูปถ่ายหน้าตรง ใบหน้าชัดเจน
 • ไม่มีบุคคล สัตว์ และ/หรือสิ่งของอยู่ในพื้นหลัง
 • ไม่สวมเครื่องประดับบดบังใบหน้า (หมวก, แว่นกันแดด)
 • แต่งกายเหมาะสม
 • เป็นรูปสีไม่เกิน 6 เดือน

ตัวอย่างรูปโปรไฟล์ที่ดี

ลักษณะของบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง

บัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ :

 • บัตรประจำตัวประชาชนอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่หมดอายุ
 • ไม่แก้ไขและตกแต่งรูป
 • เห็นข้อมูลชัดเจนและครบถ้วน

ตัวอย่างรูปบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง :

ใบขับขี่

ลักษณะของใบขับขี่ที่ถูกต้อง

ใบขับขี่ที่ถูกต้อง ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ :

 • ต้องเป็นใบขับขี่ที่ชั่วคราวที่มีอายุมากกว่า 1 ปี หรือ ใบขับขี่ปกติเท่านั้น
 • ข้อมูลในใบขับขี่ต้องตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบขับขี่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่หมดอายุ
 • ไม่แก้ไขและตกแต่งรูป
 • เห็นข้อมูลชัดเจนและครบถ้วน

ตัวอย่างรูปใบขับขี่ที่ถูกต้อง:

ข้อมูลรถ (กรณีเป็นเจ้าของรถ)

ลักษณะของข้อมูลรถ (กรณีเป็นเจ้าของรถ) ที่ถูกต้อง

กรณีที่ผู้สมัครเป็นเจ้าของรถ ข้อมูลรถที่ถูกต้องควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ :

 • ชื่อบนเอกสารต้องตรงกับชื่อผู้สมัคร
 • ไม่แก้ไขและตกแต่งรูป
 • เห็นข้อมูลชัดเจนและครบถ้วน

ตัวอย่างรูปข้อมูลรถที่ถูกต้อง (กรณีเป็นเจ้าของรถ) :